logo

Тизимли тахлил асослари. 'Тизимли тахлил асослари'

Тизимли тахлил асослари Rating: 8,3/10 832 reviews

Маркетингнинг назарий асослари » Iqtisodiyot » Referat » Referat

тизимли тахлил асослари

У ишлаб чикаришни харидор эхтиёжига мослаштириб, талаб ва таклифни мувозанатига эришган холда, уни ташкил этган корхона, ташкилотларга юкори фойда келтиришдир. Шу материаллардан яхши фойдаланиш натижасида камчил материалларни анча тежаш ва янги кувватлар яратишга ажратиладиган капитал маблагларни камайтириш мумкин. Иккиламчи хом-ашё ва чикит ресурсларни кушимча жалб этиш маркетинг органларининг яхши ишлашига боглик. Шунга карамай, ханузгача корхоналарнинг энг яхши машина ва асбобларга булган эхтиёжлари етарлича кондирилган эмас. Фанни ўқитилишдан мақсад: талабаларга замонавий тизимли тахлил асослари, тизим турлари, тизимнинг атроф мухити, унга таъсир қилувчи шартлар, масалалар тадқиқини ўргатиш. Копирование материалов сайта без согласования с администрацией ресурса запрещено! Миллий иктисодиётнинг ажралмас кисми булган маркетинг тула маънода умумий бошкаришнинг ташкил этилиш даражасига хам богликдир. Он является автором и соавтором 40 учебников, учебных пособий и брошюр, 300 научных статей, в том числе свидетельств и патентов.


Next

'Тизимли тахлил асослари'

тизимли тахлил асослари

Маълумотларга кўра, рес­публикамизда аҳолининг соғлом овқатланишини ташкил этиш борасида эришилган натижалар билан бир қаторда айрим муаммолар ҳам борлиги қайд этилди. Марказлаштирилган режалаштиришдаги ялпи-кийматли ёндашув пул ва айникса товар масаласини хеч кандай бошкармайди, аксинча уни маъносиз уртача харидор деб аталувчи харидорга йуналтиради. Учинчидан, ишсиз фуқароларни касбга қайта тайёрлаш ишлари меҳнат бозори талабларига мос тарзда ташкил этилмаган. Бу функция тўрт бўлимдан иборат бўлиб, тизим устида бажариладиган вазифаларни билдиради. Лекин, корхона бозор шароитида яшаб колишни истар экан, ракобат конунларини узлаштириши шарт. Ракамлар ва далиллар ёрдамида юкори бошкарув органларини корхона учун бу дастурни бажариш максадга мувофиклигини исботлашга имкон беради. Уларнинг маданий, илмий, ижтимоий, сиёсий, иктисодий даражаси хам катта роль уйнайди.

Next

Информационные технологии

тизимли тахлил асослари

Маркетинг тузилишидаги куп бугинлилик, хар бир ташкилотда уз маркетин булимларининг пайдо булиши ёки уларни умуман ташкил килинмаётганлиги сабаблари асосланмаган, тахлил килинмаган ва урганилмаган. Маркетинг эса сотиш учун таклиф килинаётган товарнинг хам, унга алмашинадиган ва ахолининг турлича булган табакаларининг даромадларига асосланган пул окимининг хам аник манзилли булишини талаб килади. Бундай даражада одатда, минимум, максимум оралигида хисоблаб чикилади. Мана шунинг учун хозирги кунда айрим корхоналар жавобгарликдан куркиб, хужалик эркинлигини хохламаяптилар. Бунда бахоларнинг товарларга булган талаб ва таклифдан келиб чикишигина эмас, балки истеъмол хусусиятлари киймати асосий урин тутмоги лозим. Ҳисоблаш тармоклари турли хил белгиларига кура туркумланади.

Next

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги

тизимли тахлил асослари

Чунки, амалда канча материал сотилишини ва корхоналарнинг хом-ашё билан нечоглик таъминланиб туришини айнан шу материал хилларига булган эхтиёж белгилаб беради. Бу ерда маркетингнинг вазифаси - пасайиб бораётган талабнинг олдини олиш учун, товарни таклиф килишга ижодий ёндашиш лозимлигини унутмасликдир. Ахборот тизимида ташкилотни бошқарув тузилмаси. Нима учун бундай хол содир булади? Пировардида хакикатда сарфланадиган материал харажатлари даражаси режадан ошиб кетади. Чунки режалаштириш мехнат жамоаларининг узига берилади. Чунки бозор муаммоларини тулик хал килиш учун тайёр рецептнинг узи булиши мумкин эмас. Ҳисоблаш тармокларида маълумотларнинг катта хажмини туплаш имконияти, бу маълумотларнинг оммабоплиги, шунингдек дастурий ва аппарат воситаларининг ишлатилиши ва уларни ишлаб туришининг юкори ишончлилиги - буларнинг хаммаси фойдаланувчиларнинг ахборот хизматини яхшилашга ва хисоблаш техникаси кулланилишининг самарадорлигини оширишга имкон беради.

Next

Тизимли тахлил ва доимий назорат — асосий эътиборда

тизимли тахлил асослари

Икки бугин ва уч бугинлик тизимига утказилган саноат тармокларида бошкариш структурасини такомиллаштириш юзасидан тупланган тажрибалар диккатга сазовордир. Ишлаб чиқаришни кенгайтириш, инвестицияларни жалб қилиш ва тадбиркорликни ривожлантириш орқали янги иш ўринлари яратиш кўп жиҳатдан бўш турган бино-иншоотлардан самарали фойдаланишга боғлиқ. Маркетинг тизимида сотиш сиёсати - бу товар даврий харакатини ташкил этиш жараёнидир. Бу ишлаб чикариш харажатларини коплаш ва фойда олиш демакдир. Чунончи, товарларни ишлаб чикарувчи корхоналардан истеъмолчиларга етказиб берилгунча буладиган даврдаги синиш, тукилиш, куриб колиш каби нобудгарчиликлар шулар жумласидан. Кимёвий технологик тизим ктт , унинг таркиби ва моделлари. Тежамсиз, киммат турадиган материал урнига сероб материал олиш ва ишлаб чикаришда моддий-техника ресурслари структураларини мунтазам равишда яхшилаб боришга ёрдам бериш имкониятларини назарда тутиш хам жуда мухимдир.

Next

Информационные технологии

тизимли тахлил асослари

Корхоналарда ремонт ишларининг уз вактида сифатли утказилиши хам асосий фондлардан фойдаланиш даражасини яхшилаши мумкин. Бу шароитда товар сифатини янада ошириш, унга хизмат курсатишни яхшилаш, товарнинг истеъмолни кондириш даражасини доимий назорат килиш биринчи уринга чикади. Бу сохада малакали хизматлар кўп талаб қилинмайди. Ривожланувчи маркетинг - яширин талабни камраб олувчи ва уни реал талабга айлантирувчи масалан, бугунги кундаги видео техника, шахсий компьютерларга булган талаб. Маркетингли ёндашиш, марказдан туриб бошкариш ва режалаштиришдан нима билан фарк килади? Вахоланки кейинги бобларда алохида куриб чикамиз маркетингни ташкил этиш ва амалга ошириш айрим тармокларни, миллий иктисодиётни бошкаришда уз мураккаблиги ва нозик томонларининг куплиги билан ажралиб туради. Бундай ёндашиш товар ва хизматларни яратиш ва бозорга киритишнинг барча даврларида моддий, молиявий ва мехнат ресурсларини интеграциялашуви натижасида маркетинг харажатларини камайтиришга имкон беради.

Next

'Тизимли тахлил асослари'

тизимли тахлил асослари

Ягона ёндашиш ва ишлаб чикариш жараёнларининг координацияси йуклигидан саноат товарлари ва озик-овкат махсулотларини реализация килишда, бозорда улар маълум вакт ортикча булиши ёки маълум вактдан кейин улар булмаслиги хам мумкин. Аммо купгина корхоналарда хозирга кадар маркетингнинг фаолиятида жиддий кийинчиликларни учратиш мумкин. Курилиш материаллари, металл махсулотлари, электр энергияси каби товарларни фойдаланишда хам купдан-куп исрофгарчиликларга йул куйилади. Сотишни рагбатлантириш - маркетингнинг вазифаларидан бири булиб, бозорга чикарилган товарни режалаштирилган сотиш даражасини таъминлашга имкон беради. Маълумотларни кайта ишлаш жараёнининг марказлаштирилиши икки йуналишда амалга оширилади: Алохида ЭҲМ ёки хисоблаш маркази доирасида бирлашган ЭҲМлар мажмуи га куплаб фойдаланувчилар абонент пунктларининг уланиши оркали, яъни маълумотларни телеишлаши тузилишини яратиш.

Next

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги

тизимли тахлил асослари

Кадрлар муаммоси энг мухим муаммодир. Маркетинг бизнесга нисбатан очик тизимлар категорияси билан фикрлашар эканмиз, бу маркетингни бошкаришни мукаммаллаштиришда маркетинг келишувига нисбатан бизнинг муносабатларимизга асосланмоги, хар кайси янги келишув барча харидорлар, ишлаб чикарувчи учун манфаат, бизга эса кушимча фойда келтириши, тез узгарувчан мухитда корхона мослашуви ёки уз иши фаолиятини тухтатишидир. Системанинг предмети бу системанинг бўлаклари доимо чегарасиз ва турли хил бўлади. Унинг максади нихоятда кенг ва мураккаб масалаларни хал килишга каратилгандир. Улар талабни мумкин булган ривожланиш истикболини аниклайдилар, уни максадли йуналишини шакллантириш учун карорлар кабул киладилар ва курилган тадбирлар самарадорлигини албатта назорат киладилар. Учинчи тизимда ахборотга дастлабки ишлов бериш бўйича бир қатор операциялар бажарилади. Хозирги кунда масалан, Узбекистон саноатида махсулот ишлаб чикариш юзасидан ишлаб чикариш режасининг маркетинг хизматини айби билан бажарилмай колиш холлари бир мунча камрок юз бермокда.

Next

ZiyoNET › Библиотека › Тизимли тахлил асослари

тизимли тахлил асослари

Куйида талаб даражаси ва унга мос келувчи маркетинг стратегиясини куриб чикамиз. Маркетингли фаолиятда энг аввало, корхона ичидаги бугинлар, ва шу билан бирга кундаланг горизонтал ва тик вертикал алокаларини ишлашини таъминлаш лозим. Маркетинг товарларни яратиш, бозорга киритиш ва бозордаги хаётийлик даври каби масалаларини уз ичига олгани учун, уларни ишлаб чикариш техника ва технологияси, сифат ва истеъмол хоссалари хакида, куп холларда, яхши тасаввурга эга эмаслиги, шу сохаларда анча кийинчиликларни келтириб чикаради. Чунки харидор кизикиши ва дидига караб таксимланган товарлар танлаш имконини бермайди. Бу холда маркетингнинг вазифаси - харидорларда ушбу товарга нисбатан кизикиш уйготишдир. Шундай килиб, тизим - бу узаро боғлик ва ягона максадга эришиш учун маълум коида асосида узаро муносабатда буладиган унсурлар туплами. Уларни белгилашни тулик илмий асосланганлигига эришиш, маркетинг стратегиясини назарда тутиш, уларни объективлиги ва хакконийлиги хар бир хужалик манфаатлари ва давлат манфаатларига мослигига эришишдир.

Next