logo

Kerim gurbannepesow pdf. Kerim Gurbannepesow. poemasy

Kerim gurbannepesow pdf Rating: 8,7/10 1250 reviews

Kitaphana

kerim gurbannepesow pdf

Ili ýagy çapsyn — däldir parhyna, Bir ýurdy ýer howsun — däldir parhyna. Ak ganatly bir guşjagaz Pasyrdap ýör al-asmanda. Ýeňseden kükäp dur gözdäki akyl. Bütin ömrüňi kagyz çyrşap geçirip, ençeme kitap çykardyp, at alyp, laureat bolup hakyky döredijiligiň nämedigini bilmän gidenler, aňman ýörenlerem bar. Öň ýanymdan barýar bir harman çogul. Sagrysynda owlak gezibermeli, Gözlerinde balyk ýüzübermeli, Ýaňagyna goşgy ýazybermeli Sen gyzy Gelinlik belleýşim besdir.

Next

Türkmen تـرکـمـن: Kerim gurbannepesow

kerim gurbannepesow pdf

Goý, ýaşlyk mährinden güýç alsyn ýürek, Ikisin okap ber bir goşga derek. Ýöremeli ýoluň gysgamy, uzak — Durmak jenaýatdyr ýatýança ýürek. Ýigidiň ýumrugyn yzyna gaňryp, Görejine bakdym: Doňmaşym besdir. Şoňa arkalanýar her köýen bagyr. Şolardan bäşisin gömüp ak çägä, Bäş gezek Gizlenip aglaýşyň besdir. Olar gitdi, ýene başlandy azap, Ýazyber, üýtgeme, Öz bolşuň besdir! Obada 7-ÿyllyk orta mekdebi gutarÿar.

Next

Oýlanma baýry

kerim gurbannepesow pdf

Şeýdiň-de arkaýyn ýöräň, durnalar, Ýagşy zada Sizçe begenşim besdir. Daşyňdan seretseň — duran medeniýet Boýnuňda galstuk, egniňde jilet. Seniň söz diýilýän ötgür okuň bar, Atjak-atjak bolup, Giç galşyň besdir. Ýaňadan nur saçdy ömrümiň ýoly, Ýene gaýdyp geldi tagamly günler, Söýgüden, durmuşdan, gözýaşdan doly, Muhabbetden doly, ylhamly günler. Salam berip geçdi tanyş bir gelin. Ýöne uzak ýaşdan taparmyň myrat? Näçe dartylsa-da kebzäňde damar, Gözüň ejizligi bermesin habar, Sagmyň ýa näsagmyň — işiňi oňar, Başda adam bolup Döreýşiň besdir.

Next

Oýlanma baýry

kerim gurbannepesow pdf

خط آلیشماق اؤچین اؤزینگیزه دوست یا فکردش تاپینینگ Munuň üçin özüňize gyzykly tema we e-mail adresiňizi ýollaň. Bir golundan tutup ýandaky joraň, Ýag dek akdy gitdi. Çokul diýen zat hem akylňa görä Ykjar eken Ozal aňmaýşym besdir. Agam on ýyl ozal karz alan pulun Henizem üzüp ýör… Duýmaşyň besdir! Ak şäher gök baga basyrnyp otyr, Ilerde Köpetdag keserlip otyr. Ýaplara gapgarlyp çöp-çalam, hapa, Çagbanyň güýjünden döredi depe.

Next

Oýlanma baýry

kerim gurbannepesow pdf

Birden şaglap geldi tomusyň ýagşy. Ikisi-de biri-birinden beýik Beýikleň boýuny ölçemek aýyp! Ogra-jümrä, egrä gelende gezek, — Diýdi ol — ýöwselläp, Ýygrylşyň besdir! Ak bilen garadyr garagyň reňki, Şolaň haýsy seniň ýüregiň reňki? Her gezek tenime girende bir dert, Diňe seni diňläp, Sagalşym besdir. Özüňki hasaplap il-günüň jübsün, Sokjap, ýara edip döwletiň göwsün, Dost-ýaran tutunyp adamlaň pisin, Halallary Adam sanmaşyň besdir. Emma jamyň gyzyl, çäýnegiň gyzyl Portsigaryň gyzyl, äýnegiň gyzyl. Tutuş bagrym bilen guwanyp ýagşa, Öýe ýetip barýan diň salyp bagşa. Siziň hatyňyzy okap siziň pikirdeşiňiz ýa-da dostlaşmak isleýän size hat ýollar.


Next

Oýlanma baýry

kerim gurbannepesow pdf

Öýüň üçin däl-de, Ýeriň ortasy Üçin wagşy ogul dogurşyň besdir. Okaýan kitabyň diňe bir Haýýam, Şonam öz haýryňa ulanýaň, haýwan! Goşgym, çaga däl sen, sakgallysyň sen, Murtuň towlap, orta çykmalysyň sen, Kimi öpüp, kimi çakmalysyň sen. Birinjisi — diňe salamlaşdygyň, Ikinjä Ömürlik baglanyşyň besdir. Diňe agzyň gülýär, gülenok ýürek- Çaňňalak dek Sort-sort ýylgyrşyň besdir. Dymyp geçip barýar gözellik sili, Her gözel-bir bagtyň sütüni ýaly. Olaryň şatlygna bolup deň şärik.

Next

Kitaphana

kerim gurbannepesow pdf

Özüň — Watanyňky, Watan — biziňki. Iň eziz, iň tanyş ys urdy burna, Baş Söýgimi ýatlap, Köreşim besdir. Şapyrdap ses edýär howzuňda balyk, Gol çekip alýanyň näçeräk aýlyk? Mawy ekran saçdy öýmüze ýagty. Zehin bolup döretmegiň ejiri kän, emma höziri ondanam kän. Çyralaryn ýakdy ýüz ýaşly şäher.

Next

Kerim Gurbannepesow. poemasy

kerim gurbannepesow pdf

Ýürekde rehim ýok, gözde howatyr. Bir köwşüň tozdumy — ýene bir köwüş, Ikinji tozdumy — üçünjä çalyş, Her bagy çözlende ýer bilen emiş, Toprak ajykdyrmaz — Şol aşyň besdir. Bir serpaýy Des-deň paýlaşym besdir. Hyjuwyň hiç haçan bolmasyn ahyr! Il güýjüne Umyt baglaşym besdir. Rüstemiň öňünde-billeriň orak, Asgynyň öňünde-kamatyň derek.

Next

Aýdym

kerim gurbannepesow pdf

Tanaýarmyň ýa-da tanaňokmy sen- Bi:salam geçmäge dälsiň hakly sen. Öz seçen kärini oňarsa her kim, Ýarpy ýeňledermiş dünýäniň ýükün. Şony başarmasaň — gopgunňy bes et, Kyrk ýyllap, Bihuda samraşyň besdir! Kawus diňi, gögi dilen gupbaňy, Kim dikeldip, kimler boldy gurbany? Ertir bolmaz ýaly dilleriň peltek, Täze menzillere ýetmeli entek. Işläňde işleseň öz başyň bilen, Gyşlaňda gyşlasaň öz gyşyň bilen, Dişläni dişleseň öz dişiň bilen — Gädijegem bolsa, Öz dişiň besdir. Ol ýigide seni çatmandy hiç kim, Şepbik dek ýelmeşdiň. Gyzylja gül gök meýdanda Atyr ysyn saçyp otyr.

Next