logo

Фарханги номгузори. Маҳфили Салимов Ф. Н. Чумхурии Точикистон ва Созмони Хамкории Шанхай (2007)

Фарханги номгузори Rating: 5,9/10 498 reviews

Мақоми муассисаҳои анъанавӣ дар пешгири ва бартараф кардани низоъ — Мавзуҳои тоҷикӣ

фарханги номгузори

The Works of Department of History of Cultures and Art of the East, chapter 3, L. Ба хайати Шуро раиси чамоат, муовинони у, раисони занон, чавонон муйсафедон ва намояндагони дин дохил мегарданд. Забони фаъолияти намояндагихои дипломати, муассисахои консули ва намояндагихои Чумхурии Точикистон дар давлатхои хорича, созмонхои байналмилали, минтакави ва байнидавлати Фаъолияти намояндагихои дипломати, муассисахои консулива намояндагихои хоричии Чумхурии Точикистондар созмонхои байналмилали, минтакави ва байнидавлатиба забони давлати, забонхои расмии кишвархои карордошта ва созмонхои байналмилали, минтакави ва байнидавлати сурат мегирад. Ба вижагихои либоси осиёимиёнаги дар Аврупо хануз дар асрхои миёна таваччух зохир гардид ва шахсоне, ки аввалин шуда ба таснифи либоси халкхои Осиёи Миёна таваччух зохир карданд, сайёхон Марко Поло, Гилом Рубрук, Клавихо Рюи Гонзалес буданд. President Rahmon must understand that he cannot force Tajik people to buy shares for Roghun construction and join efforts in building such immense and important powerhouse, but in market economy and free society any cooperation can exist only through gaining trust and support which can be achieved exactly by broadening public access to information, transparency of plans, and accountability for ones own actions. Он вобаста ба навиштаи худамон оид ба ахмияти забон дар худшиносии милли аст, ки дар торнигори минтакавии санаи Октябри 21, 2009 чоп шуда буд.

Next

Хунархои мардуми Иншо/Реферат

фарханги номгузори

Although, in developed countries there are some fees for particular government services and processing, but there is nothing that restricts public access to the kind of information that should be readily and regularly available to anyone. Масалан, барои омузиши таърихи либос асархои санъати тасвири, меъмори, адабиёт, хуччатхои таърихие, ки зиндагии маишии мардум ва фарханги даврахои гузаштаро инъикос месозанд, сарчашмахои асоси ба хисоб мераванд. К айд карда мешавад , ки санъати амалии хал ки ва навъхои гуногуни он дар х а ё ти мардум чойгохи хоса дошта , як падидаи мухими фар х анги миллии то ч икон мебошад. Дар он давра садхо нафар зардузи мохир ба духтани либосхои киматбахои дарбориён машгул буданд ва факат як кисми ночизи махсулоти онхо ба бозор бароварда мешуд. Хамаи ин услубхо ва шаклхои дигари онхо хангоми танзим ва бартараф кардани низоъхои шахси, оилави, ичтимоию сиёси, минтакави ва дини мавриди истифода карор мегиранд.

Next

Хунархои мардуми Иншо/Реферат

фарханги номгузори

It is absolutely right, as one Tajik journalist noted, that especially in Tajikistan people cannot be expected to pay for government service twice as they already pay government to work through taxes. Аник аст, ки ба ичрои дурусти ин кори мухим магзи майнаву мехвари механдустии мансабдорони хозираи кишвар хеле нокофи ва назарногир аст. The Architecture of Ancient Panjekent Results of the Excavation of 1954 — 1959. Одатан мансубияти авлоди 7-12 наслро ташкил медихад. Хунармандони точик дар баробари фаъолияти пурсамар дар тарбияи шогирдони боистеъдод низ сахм гузоштаанд. Накшу нигори гурухи якум аз офарандагони худ — устохои наккош донистани фанхои махсус, аз он чумла, илми хандасаро, ки дастраси хар кас набуд ва ба омухтани он солхои дароз сарф мешуд, талаб мекард.

Next

Маҳфили Салимов Ф. Н. Чумхурии Точикистон ва Созмони Хамкории Шанхай (2007)

фарханги номгузори

Махз хамин сифаташ кафили он гаштааст, ки новобаста ба хама гуна даъватхои нав ва тагиротхои кулли дар љањон ин Созмон худро њифз намуд ва ба дастовардхои назаррас ноил гашт. Санъати ороиши, ки бо зиндагии мо робитаи зич доранд, тарики офаридани ашёи гуногун ва ороиши меъмори амали мешавад. Албатта, барои кишваре монанди Точикистон халли чунин маъалаи хассос бо кишваре монани Чин, кори миёншикан буд, лекин дар чахорчубаи созмон расидан ба созиши каноатмандона имкониятхои бештари одилона хал гаштани масъала буд. Инчунин муаллиф к айд менамояд , ки та ч ассуми х унари кандакорону ч у бтарошонро дар сохтани таба к у коса , кати милл и , сутун х ои зебо , маснуоти арму г он и , га х вора х о мушохида кардан мумкин аст. Низоъхое, ки дар доираи авлод, хешу табор ба амал меояд, дар чамъомади авлод, наздикону пайвандон халлу фасл мешаванд ва аз доираи он берун намебарояд, карори ин чамъомад барори сокинони дигари махалла ё чамоат махфи аст. Дар маркази вилоят- шахри Хоруг комиссияи созиши мардуми ва вахдат ташкил гардид.


Next

Мақоми муассисаҳои анъанавӣ дар пешгири ва бартараф кардани низоъ — Мавзуҳои тоҷикӣ

фарханги номгузори

Дар маҳаллаҳо анъанаи новобаста аз муносибати хешованди дар робитаи зич зиндаги кардани сокинони он мавчуд аст. Дар санъати точики давраи пеш аз ислом тахафтод ба мушохида намерасад. Йоани дар рузномаи худ 7 савол ба рохбари кишвари худаш ва 7 саволи дигар ба раисчумхури Амрико пешниход кардааст, ки ба он аввалин то хол чизе ба чуз аз зуриву дагали нишон надода, дуввуми аллакай ба саволхои худ посух додааст. Конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи забони давлатии Чумхурии Точикистон Конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи забони давлатии Чумхурии Точикистон ба Конститутсияи Сарконуни Чумхурии Точикистон асос ёфта, аз Конуни мазкур, дигар санадхои меъёрии хукуки, инчунин санадхои хукукии байналмилалие, ки Точикистон онхоро эътироф намудааст, иборат аст. Хангоми зарурат, дар гуфтушунидхо вамукотибот истифодаи забонхои дигар махдуд карда намешавад.

Next

ЗАБОНИ ДАВЛАТИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

фарханги номгузори

Ба хайати он гурухи муайяни бошандагони махалла дохил мешаванд. Фахмост, ки ивази дабира кори якшаба нест ва ин ташаббус бо дигар лоихахои ислохоти аз чониби дастаи коршиносони мудирияти замонави топ-менечерхо дар хукумати оянда ба таври муназзам, масъулиятнок ва самаранок пиёда карда хохад шуд, ки бо хости худованд, ба чахиши назаррасе дар эхё ва рушди миллати мо хохад расонид. Зимнан, шахсан ба ин бовар хастам, ки накши кишвари русия ва забони он хамоно ру ба кохиш хохад дошт ва он аз омилхои гуногун вобастаги дорад, лек беш аз хама аз набуди дурнамои нухбагони элита он, баррасии нодурусти мушкилихои шумораи зиёди аккалиятхои миллиаш ва баъзе чихатхои манфии касбшудаи фарханги мардуми рус аст. Соли 1993 дар шаҳри Хоруғ шуъбаи бунёди Оғохон кушода шуда, барои ҷамоати вилояти Бадахшон новобаста аз дину мазхаб ва забон кумаки башардустона расонид. Забони воситахои ахбори омма Дар Чумхурии Точикистон воситахои ахбори омма тибки конунгузории Чумхурии Точикистон ба забони давлати ва ба забонхои дигар фаъолият менамоянд. Адолат мафхумхои баробари баркарорсозии адолат ва ислохи хатохоро ба миён гузошт.

Next

Точикистон

фарханги номгузори

В ходе знакомства с исследованиями таких видных уч ё ных, как Р. Онхо дар минтакахои гуногуни чумхури дар халлу фасли масъалахои низоангез макоми хосае ишгол мекунанд. Факат дар ин холат мо Точикон метавонем, ки кишвари неруманд, чоннок, рушдкарда ва демокроси бунёд намоем ва дар ташкили конфедератсиони давлатхои порсизабон сахмгузор бошем то бо ин чодда аз намояндагии бонуфузтар ва пешбарии васеътари манфиатхои миллии форсизабонон бархурдор шавем ва хамчун як кудрати шоистаи эътироф ва эхтиром дар сахнаи чахони шинохта шавем. Шояд ту барои худ ва мардумат гам хури, вале мо Точикон бунёди Ватан ва ояндаи миллати худро дар дасти худамон мебинем. Мисол, низои байни зану шавхар ё хешу табор. Холатхое хам мешуд, ки усто барои гум накардани шогирди болаёкат уро 8-10 сол назди худ нигох медошт.

Next

Точикистон

фарханги номгузори

Холо аз сомона ва рузномаи интернетии у худуди 1 миллион нафар хар мох аз тамоми дунё дидан мекунанд ва ба наздики мачаллаи бонуфузи рузномаи Йоаниро ба руйхати 25 бехтарин рузномахои интернети ворид намудааст. Шикасти давлати шурави ин як поёни чараёни табии хар як чунин низоми нодуруст аст. The author lays an emphasis upon the idea that both the revival and development of such trade as woodcarving can be seen in the production of dishes, cash desks, national trestle beds, beautiful columns, presents wares and cradles as well. Дур нест он рузе, ки ба саволу пешниходхои мо хам раисчумхури худи ё бегонае посуххои зарури бидихад, то чидду чахдхои мо ба некуахволии миллату Точикистони азизамон бирасонад. Дар шахри Хоруғ Шурои маҳалларо раиси чамоат хамчун намояндаи хокимияти махалли ба ухда дорад. Президенти Чумхурии Точикистон Эмомали Рахмон ш. Онхо хисси зебоипарастии халкро тачассум мекунанд.

Next

Маҳфили Салимов Ф. Н. Чумхурии Точикистон ва Созмони Хамкории Шанхай (2007)

фарханги номгузори

Сайёх мушохидахояшро дар бораи вижагихои хоси сару либоси осиёимиёнаги, ки ба шаклгирии он мухити зист, иклим, дин таъсир гузоштаанд, баён месозад. Ба хар њол метавон гуфт, ки дахсолаи наздик мубориза алайхи терроризм, ифротгарои ва чудоихохи чун омили бунёдии хамкорихои харби-сиёси боки мемонад. Иштироки гуруххо дар низоъ ба монанди мусобика мебошад. Агар масъалаи бахснок ё низоъ берун аз доираи махалла сар занад ва сокинонаш ба ин раванд хох-нохох ворид шаванд, раиси чамоат ва намояндагони Шурои махалла бахри идора ва халли низоъ фаъолона дар гуфтушунид иштирок мекунанд. Ба хамин маъно шартномахо алњол бо Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Ўзбекистон ба имзо расидаанд.

Next